Creearea si functionarea GAL-ului

Funcţionarea GAL-ului

 

GAL Valea Siretului de Sus este constituit ca asociaţie în conformitate cu prevederile OG 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii. La nivelul GAL-ului, organele asociaţiei sunt:

 • Adunarea Generală
 • Consiliul Director
 • Cenzorul
 • Comitetul de selectare a proiectelor
 • Compartiment administrativ

Adunarea Generală reprezintă organul de conducere format din totalitatea asociaților. Gama activităților și competențelor Adunării Generale sunt:

 • Analizează și aprobă strategia de dezvoltare ale GAL
 • Analizează și aprobă obiectivele generale ale GAL
 • Analizează și aprobă programele de dezvoltare GAL
 • Analizează și aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil
 • Modifică Actul constitutiv si Statutul
 • Aproba dizolvarea si lichidarea asociatiei, precum si stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lichidare.

Activități organizatorice:

 • Alege și revocă membrii Consiliului de selecție proiecte
 • Alege și revocă cenzorii
 • Alte activități organizatorice

Adunarea Generală se întrunește cel puțin o dată pe an și are drept de control asupra Consiliului de selecție al proiectelor și a cenzorului.

Consiliul Director reprezintă organul de execuție a deciziilor Adunării Generale și are ca și atribuții:

 • Execuția bugetului de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil
 • Execuția proiectelor asociației precum și a proiectului de BVC
 • Organizarea de ședințe periodice de analiză bugetară
 • Analizează și avizează strategia de dezvoltare și obiectivele generale ale GAL
 • Analizează și avizează programele de dezvoltare ale GAL

Activități organizatorice:

 • Analizează și aprobă organigrama de funcționare GAL
 • Analizează și aprobă fisele de post pentru funcţiile din organigrama GAL
 • Încheierea de acte juridice în și pentru asociație
 • Angajeaza si instruieste personalul si colaboratorii
 • Alte atribuții prevazute ăn statut sau stabilite de Adunarea Generală

Cenzorul reprezintă organul care asigura controlul financiar intern al GAL și are următoarele atribuții și responsabilități:

Atribuții:

 • Verifica modul in care este administrat patrimoniul asociatiei.
 • Întocmește rapoarte si le prezinta Adunarii Generale
 • Participa la ședințele Consiliului Director dar fara drept de vot
 • Îndeplinește orice alte atribuții prevazute in Statut sau stabilite de Adunarea Generala.

Comitetul de selectare a proiectelor are rolul de a corela obiectivele proiectelor depuse spre aprobare prin GAL cu strategia de dezvoltare pe termen mediu și lung a GAL-ului Valea Siretului de Sus. Comitetul de selectare a proiectelor va fi ales prin vot secret de catre membrii Adunarii Generale și va pastra ponderea dintre entitățile publice și private de 40% public, 60% privat. De asemenea se va ține cont, ca în cadrul comisiilor de selectare a proiectelor, să nu fie beneficiari de proiecte depuse pentru a asigura imparțialitatea selecției. Se vor alege comisii diferite în funcție de linia de finanțare și de competențele membrilor. În alegerea membrilor Comitetului de Selecție se va ține cont de:

 • pregatirea profesionala si experienta fiecaruia din membrii alesi in domeniul evaluarii de proiecte sau strategii
 • aptitudinile si abilitățile lor care vizeaza indeosebi: latura de fermitate si imparțialitate in luarea unor decizii precum si cea de comunicare interumana.

Compartimentul administrativ

Structura organizatorică a GAL a fost concepută astfel încat să susțină desfășurarea tuturor activităților de funcționare al GAL și este prezentată prin „Organigrama funcţională GAL”.

Structură organizatorică a GAL este formată dintr-o:

 • structură funcţională
 • structură de executie (reprezentată de experții care își desfăsoară activitatea în cadrul fiecarui departament).

In cadrul acestei structuri organizatorice posturile au fost grupate pe niveluri ierarhice, dupa cum urmeaza:

– nivelul ierarhic ZERO – reprezentat de:

 • presedintele Adunarii Generale a Actionarilor
 • presedintele consiliului director
 • directorul general al G.A.L.

– nivelul ierarhic 2 – reprezentat de expertii care isi desfășoară activitatea in cadrul departamentelor.

Directorul general al G.A.L. coordoneaza toate activitațile departamentelor funcționale, urmarind in permanență eficientizarea acestora in folosul arealului geografic pentru care activează.