DESCRIERE M 413.13

Măsura 413.13 – Încurajarea activităților turistice

Această măsură vine în întâmpinarea nevoii de promovare a activităților Agro-turisice practicat de micii proprietari din zonele rurale/gospodăriile rurale, ca activitate secundară, implicând în mod activ femeia. Prin această formă de turism se oferă posibilitatea turistilor de a reveni în mijlocul naturii, asigurând acestora confortul fizic si spiritual, precum si accesul la bucătăria autentică specifică fiecărei zone. Prin dezvoltarea fermelor ecologice se va putea practica un turism rural tradițional care va pune în valoare specificul zonei și va crește atractivitatea pentru consumul de produse ecologice produse împreună și pentru clienți.

 

Obiectivul și raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenției

Prin lansarea acestei masuri se urmărește dezvoltarea activităților turistice în zonele rurale care să contribuie la cresterea numărului de locuri de muncă si a veniturilor alternative, precum si la cresterea atractivității teritoriului GAL prin valorificarea resurselor identificate în analiza teritoriului și în strategia de dezvoltarea a acestuia.

De asemenea, se va urmări crearea si menținerea locurilor de muncă prin activități de turism, în special pentru tineri si femei, cresterea valorii adăugate în activități de turism, crearea, îmbunătăȚirea si diversificarea infrastructurii si serviciilor turistice, cresterea numărului de turisti si a duratei vizitelor. Accentul major se va pune pe dezvoltarea turismului religios cu potențial ridicat în zonă și agro-turismul ecologic.

Conform strategiei de dezvoltare a teritoriului, prioritatea 6, se va urmări cresterea si îmbunătățirea structurilor de primire turistice la scară mică, dezvoltarea sistemelor de informare si promovare turistică, crearea facilităților recreaționale în vederea asigurării accesului la zonele naturale de interes turistic.

 

Descrierea intervenției – domeniul de acoperire al măsurii

Sprijinul prin acesta măsură vizează investiții în spațiul rural:

– Investiții în infrastructura de primire turistică

– Investiții în activități recreaționale

– Investiții în infrastructura la scară mică precum centrele de informare, amenajarea de marcaje turistice, etc.

– Dezvoltarea si/sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural.

 

Sinergia cu alte masuri

Demarcare cu alte măsuri PNDR

– Prin Măsura 312 sunt susținute investiții productive în sectorul non-agricol, exceptând activitățile de turism susținute prin Măsura 313

– Prin Măsura 322 sunt susținute investițiile în infrastructura publică de apă/apă uzată, precum si infrastructura recreațională de utilitate publică pentru populația rurală, iar prin Măsura 313 sunt susținute investițiile de racordare a structurilor de primire turistice si a infrastructurii recreaționale la utilitățile publice, ca părți componente ale proiectului;

 

Coerența intervenției PNDR (Axa 3) cu intervenția POS DRU:

Investițiile susținute prin Măsura 313 din PNDR, sunt completate de intervenția POS DRU privind orientarea, consilierea si traning-ul în domeniul antreprenorial si non-agricol acordat locuitorilor din mediul rural, în special a acelora care provin din agricultura de subzistență. În acest sens se va elabora un proiect pe Masura 5.2 POS DRU pentru a sprijini dezvoltarea competențelor antreprenoriale a managerilor, consilierea și pregatirea acetora în domenii non-agricole.

 

Beneficiarii acestei măsuri vor fi:

-Micro-întreprinderile

-Persoane fizice (neînregistrate ca agenți economici) – care se vor angaja ca până la data semnării contractului de finanțare să se autorizeze cu un statut minim de persoană fizică autorizată si să funcționeze ca micro-întreprindere

-Comunele prin reprezentanții lor legali conform legislației naționale în vigoare, precum si asociațiile de dezvoltare intercomunitară realizate doar între comune si înființate conform legislației naționale în vigoare

-ONG-uri care desfășoară activitate în domeniul turismului.

 

Acțiuni eligibile (cheltueli eligibile)

Prin această măsură pot fi acoperite următoarele activități:

–  Pentru investiții în infrastructura de primire turistică:

–  Construcția, modernizarea, extinderea si dotarea structurilor de primire turistice (structuri agro-turistice si alte tipuri de structuri de primire turistice realizate de o micro-întreprindere) având până la 15 camere

–  Pentru investiȚii în structuri de primire turistice altele decât cele de agro-turism, nivelul de confort si calitatea serviciilor propuse prin proiect, trebuie să atingă standardul de calitate de minimum 3 margarete/stele

–  Pentru investiȚiile în agro-turism structura de primire turistică, nivelul de confort si calitate a serviciilor propuse prin proiect, trebuie să atingă standardul de calitate de minimum 1 margaretă.

–  În cazul zonelor deja dezvoltate din punct de vedere turistic, este permisă doar modernizarea si extinderea structurilor de primire turistice.

–  De asemenea, vor fi susținute investițiile de racordare la utilitățile publice, achiziționarea de echipamente de producere a energiei din alte surse regenerabile decât bio-combustibii, ca parte componentă a proiectelor.

– Pentru Investiții în activități recreaționale:

  • Investiţii private în infrastructura turistică de agrement independentă sau dependentă de structura de primire turistică precum spații de campare, amenajări de stranduri si piscine, achiziționare de mijloace de transport tradiționale pentru plimbări, trasee pentru echitație inclusiv prima achiziție de cai în scop turistic (cu excepția celor pentru curse si competiții) si asigurarea adăposturilor acestora (ca parte componentă a proiectului), rafting etc.

–  Pentru investiții în infrastructura la scară mică precum centrele de informare, amenajarea de marcaje turistice:

  • Construirea, modernizarea si dotarea centrelor locale de informare în scopul promovării, prezentării si vizitării turistice
  • Dezvoltarea de sisteme electronice locale de rezervare pentru structurile de primire turistice din spațiul rural, conectate la sistemele regionale si naționale
  • Amenajarea de marcaje turistice, refugii turistice de utilitate publică etc.
  • Investiţii legate de înfiinȚarea si amenajarea de trasee tematice (ex: se dorește realizarea unui traseu religios, ,,drumul credinței,, ținând cont de patrimoniul cultural și religios al teritoriului etc.).

– Pentru Dezvoltarea si/sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural:

  • Elaborare de materiale promoționale precum prima editare a materialelor în scopul promovării acțiunilor turistice: brosuri de prezentare, panouri de informare etc.

 

Finanțare

Pentru investițiile în interes public negeneratoare de profit, intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi de până la 100% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depăsi valoarea de 200.000 Euro/proiect;

Pentru investițiile generatoare de profit, intensitatea ajutorului public nerambursabil va fi de până la:

– 70% din totalul cheltuielilor eligibile şi nu va depăşi 70.000 Euro/proiect în cazul proiectelor de investiții în agro-turism;

– 50% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depăsi 200.000 Euro/proiect pentru alte tipuri de investiții în turismul rural.

 

Criterii de selecție a proiectelor depuse pe această măsură

Pentru investiții în infrastructura de primire turistică și activități recreaționale:

– Aplicantul nu a mai beneficiat de sprijin din alte fonduri comunitare pentru investiții similar în ultimii 3 ani

– Proiecte din zone cu potențial turistic ridicat dar care nu sunt suficient dezvoltate din acest punct de vedere

– Proiectele care prin activitatea propusă creează mai mult de un loc de muncă/25.000 Euro investiții

– Proiecte derulate de femei/tineri cu vârsta până în 40 de ani la data depunerii proiectului

– Proiecte integrate, care combină acțiuni din cele 4 tipuri de investiții

– Proiecte care au în componență si investiții de producere a energiei din surse regenerabile utilizate în scopul desfăsurării activității turistice

– Proiecte care prevăd prin activitatea propusă păstrarea si promovarea culturii tradiționale prin achiziționarea de obiecte certificate ca fiind produse tradiționale de marcă, în vederea amenajării structurilor de primire turistice

– Proiecte de investiții în agro-turism ai căror aplicanți nu au beneficiat de sprijin pentru

investiții prin măsurile Axei 1.

Pentru investiții în infrastructura la scară mică precum centrele de informare, amenajarea de marcaje turistice, etc. și dezvoltarea si/sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural:

– Proiecte incluse în strategia de promovare la nivel de GAL

– Proiectele care acoperă o zonă omogenă alcătuită din cel puțin 3 comune si în care există minim 15 acțiuni/investiții de turism

– Proiecte care contribuie la promovarea tradițiilor culturale.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *