FISA M 413.12

Măsura 413.12 – Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-întreprinderi

 

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei :

Obiectiv: Stimularea şi susţinerea diversificării activităţilor rurale din GAL, prin dobândirea de noi competenţe caracteristice spiritului antreprenorial, de noi abilități si lărgirea gamei de servicii pentru populaţia din teritoriu.

Prin lansarea acestei masuri se vor menţine si dezvolta activitaţi economice non – agricole in teritoriu GAL pentru a facilita creşterea numarului de locuri de munca obiectiv ce este în strânsă corelare cu prioritatea 5 identificată în strategia de dezvoltare a GAL-ului Valea Siretului de Sus. De asemenea se urmărește cresterea valorii adăugate în activități non-agricole, crearea si diversificarea serviciilor pentru populația din teritoriu prestate de către micro-întreprinderi, încurajarea inițiativelor de afaceri promovate, în special de către tineri si femei, încurajarea activităților mestesugărești si a altor activități tradiționale, reducerea gradului de dependență față de agricultură.

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii :

Prin lansarea acestei masuri se va acorda sprijin activităților non-agricole din teritoriul GAL prin intermediul dezvoltării microîntreprinderilor atât nou create cât si existente.

Acţiunile prevăd:

Investiţii în activităţi non-agricole productive, cum ar fi:

–          Industria uşoară (articole de pielărie, lână);

–          În activități de procesare industrială a produselor lemnoase – începând de la stadiul de cherestea (ex. mobilă);

–          Mecanică fină, asamblare masini, unelte si obiecte casnice, producerea de ambalaje etc.

Investiţii pentru dezvoltarea activităţilor meşteşugăreşti, de artizanat si a altor activități tradiționale non-agricole cu specific local (prelucrarea fierului, lânii, brodatul, confecționare de maști specific teritoriului GAL, instrumente muzicale tradiționale, prelucrare ceară etc.), precum si marketingul acestora (mici magazine de desfacere a propriilor produse obținute din aceste activități).

Servicii pentru populaţia din teritoriu, cum ar fi:

–          Servicii de croitorie, frizerie, cizmărie;

–          Servicii de conectare si difuzare internet;

–          Servicii de reparații mașini, unelte(inființarea unui service pentru mașinile și utilajele agricole)

–          Protecție fitosanitară, însămânțare artificială a animalelor, servicii sanitar-veterinare.

Investiţii în producerea de energie regenerabilă

Achiziţionarea de echipamente de producere a energiei din alte surse regenerabile decât combustibilii.

Beneficiari :

Tipuri de beneficiari :

Publici, (va fi precizat : comune, asociaţii de comune, instituţii publice, altele) :

Privaţi, (va fi precizat: asociaţii, agricultori, întreprinderi şi industrii mici şi mijlocii, comerţ,…): Microintreprinderi, persoane fizice (neînregistrate ca agenți economici) – care se vor angaja ca până la data semnării contractului de finanțare să se autorizeze cu un statut minim de persoană fizică autorizată si să funcționeze ca micro-întreprindere.

Evaluarea numărului:                  5

Precizări privind acţiunile eligibile :

* Acţiuni imateriale :

Tip de acţiuni eligibile:

Investiții necorporale (software, patente, licențe etc.), inclusiv achiziționarea în leasing a acestora.

* Acţiuni materiale :

Tip de acţiuni eligibile:

– Investiții corporale (construcția, modernizarea, extinderea clădirilor în scop productiv; dotarea aferentă cu echipamente, utilaje etc., inclusiv achiziționarea în leasing a acestora).

Finanţare :

  • Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională) :  70 %
Nr. de proiecte prevăzute Cost total mediu Estimarea costului total pe măsură Contribuţia FEADR – măsură Contribuţia publică naţională Contribuţia privată
5 85.715 euro 428.575 euro 80% 20% 30%

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *