DESCRIERE M 412.21

Măsura 412.21 – Prima împădurire a terenurilor agricole

 

Măsura 221 vine în întâmpinarea nevoii de a îmbunătăți condițiile de mediu în teritoriul GAL prin folosirea si gospodărirea durabilă a terenului agricol și forestie prin împădurire. Această măsură va fi destinată prevenirii pagubelor produse de factorii naturali dăunători, reducerii eroziunii solurilor, îmbunătățirii capacității de retenție a apei, cresterii calității aerului, producerii de biomasă, inclusiv masă lemnoasă de calitate, prin menținerea, sau, după caz, cresterea biodiversității.

 

Obiectivul și raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenției

Obiectivul specific al acestei masuri îl constituie creșterea suprafeței de pădure cu rol de protecție a apei, solurilor, a pădurilor cu rol de protecție împotriva factorilor naturali si antropici dăunători, precum si de asigurare a funcțiilor recreative, pe baza rolului multifuncțional al acesteia, extinderea suprafeței ocupate de păduri prin sprijinirea lucrărilor de împădurire si întreținere a plantațiilor.

Pădurile înființate prin această măsură vor proteja componentele de mediu pe baza rolului multifuncțional pe care îl au.

Prin lansarea acestei masuri de vor atinge obiectivele operaționale identificate în cadrul priorității 4 și va sprijini efortul GAL de a conserva biodiversitatea pe suprafeţele agricole si forestiere şi promovarea agriculturii durabile.

 

Descrierea intervenției – domeniul de acoperire al masurii

În cadrul acestei masuri se va finanța:

– primă de înființare a plantațiilor forestiere (costuri standard), conform proiectului tehnic

– o primă anuală pentru lucrările de completări si întreținere a plantației pe o perioadă de 5 ani

– o primă anuală fixă (standard) ca si primă pentru pierderea de venit ca urmare a împăduririi, pe an si pe ha, pentru o perioadă de 15 ani.

 

Sinergia cu alte masuri

Această măsură este în legătură directă cu Rezoluția Consiliului din 1998 cu privire la Strategia Forestieră pentru Uniunea Europeană, care subliniază importanta rolului multifunctional al pădurii si al unui management forestier durabil bazat pe rolul social, economic, de mediu, ecologic si functiilor culturale pentru dezvoltarea societatii si in particular a zonelor rurale precum si sublinierea contributiei padurilor si silviculturii, precum si cu Politica si Strategia de Dezvoltare a Sectorului Forestier în România, 2001-2010, ce are ca scop principal cresterea suprafețelor acoperite cu păduri la nivel național.

 

Beneficiari

Următoarele categorii de beneficiari sunt eligibili pentru sprijin prin această măsură:

– Deținătorii privați de teren agricol, pentru înființarea plantației forestiere si executarealucrărilor de întreținere pe o perioadă de 5 ani, precum si o primă compensatorie pentru        pierderea de venit prin împădurire, stabilită pe an si pe ha, pentru o perioadă de 15 ani;

– Autorități publice locale deținătoare de teren agricol, numai pentru înființarea plantației.

– Dacă terenul agricol destinat împădurii este concensionat de o persoană fizică sau juridică, primele pentru întreținerea plantației si cele compensatorii, prevăzute la alineatul precedent, pot fi de asemenea acordate.

– Beneficiarii din categoria concesionarilor / arendasilor sunt eligibili pentru toate formele de suport doar dacă proprietarul/proprietarii terenului în cauză sunt de acord cu împădurirea si cu obligațiile ce decurg din aceasta. Aceste obligaȚii se referă la menținerea arboretului creat pe o perioadă stabilită pe baza normelor tehnice în vigoare, care va fi cel puțin egală cu vârsta exploatabilității prevăzută în normativele tehnice.

 

Acțiuni eligibile (cheltueli eligibile)

Solicitanții vor primi sprijin pentru împădurirea terenurilor agricole, constînd în plăți acordate

beneficiarilor pentru:

– Costuri de înființare a plantației, incluzând costurile pentru materialul de plantare, plantarea în sine si alte costuri legate direct si necesare pentru operaȚiunea de plantare (primă de înființare);

– Costurile aferente perioadei de după plantare pentru întreținerea plantațiilor (primă anuală pe ha pentru 5 ani, începând cu anul de plantare);

– Compensarea pierderii de venit agricol ca urmare a împăduririi (primă anuală pe ha pentru 15 ani, începând cu anul înființării plantației).

Criteriile de selecție sunt menționate în ordinea descrescătoare în funcție de importanța lor sunt următoarele:

–  Poziția terenului funcție de zona geografică (altitudine): se va acorda prioritate proiectelor de împădurire din zonele de câmpie, apoi din cele de deal

–  Mărimea plantației: se va acorda prioritate terenurilor propuse pentru împădurire cu suprafață mai mare

–  Distanța față de pădurile deja existente: pentru a consolida trupurile de pădure déjà existente, se va acorda prioritate terenurilor situate în vecinătatea acestora

–  Gradul de degradare a terenului: se va acorda prioritate împădurii terenurilor afectate de procese de degradare, cum ar fi eroziunea sau desertificarea

–  Ciclul de producție/vârsta de exploatare a pădurii: se va acorda prioritate pădurilor care au prevăzută o vârstă de exploatare mai mare de 40 ani

–  Numărul de specii utilizate în lucrările de împădurire: se va acorda prioritate lucrărilor de împădurire care propun cel puțin 2 specii în compoziție.

 

Finanțare

Nivelul costurilor standard pentru inființarea plantațiilor forestiere sunt diferențiate pe zone geografice astfel:

– Pentru câmpie – 1900 euro

– Pentru deal – 1660 euro

– Pentru zona de munte – 1560 euro(nu va face obiectul finanțării deoarece în teritoriul GAL nu există forme de relief muntoase)

Valoarea compensării pentru înființarea plantației forestiere va fi de:

– 80% pentru zonele defavorizate/Natura 2000

– 70% pentru celelalte zone

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *