DESCRIERE M 411.41

Măsura 411.41 – Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistență

 

Măsura 141 vine în întâmpinarea nevoii de a crește competitivitatea exploatațiilor agricole din teritoriu GAL pentru a facilita rezolvarea problemelor legate de restructuarea si reorganizarea acestora pentru a devein ferme comerciale, având în vedere faptul că sectorul agricol si economia din mediul rural sunt expuse presiunii concurențiale a pieței unice.

 

Obiectivul și raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenției

Scopul lansarii acestei masuri este de a crește volumul producției destinate comercializării pentru ca fermele de semisubzistență din teritoriu GAL să devină viabile economic sa-și diversifice producția în funcție de cerințele pieței si sa dezvolte noi produse.

Lansarea acestei masuri este în strânsă corelare cu prima direcție de dezvoltare, prioritatea  strategică 2 din strategia de dezvoltare GAL  și va sprijini exploatațiile de semi-subzistentă.

Sprijinul acordat prin această măsură va asigura veniturile necesare în perioada de restructurare si transformarea fermelor de semi-subzistență în exploatații orientate către piață,

prin utilizarea durabilă a factorilor de producție, îmbunătățirea managementului prin diversificarea producției agricole, precum si introducerea de tehnologii performante adaptate condițiilor locale. Ca urmare, implementarea măsurii va conduce la cresterea veniturilor acestor  ferme concomitent cu scăderea costurilor de producție.

 

Descrierea intervenției – domeniul de acoperire al măsurii

Prin această măsură se urmărește finanțarea fermelor de semi-subzistență care produc, în principal, pentru consumul propriu, dar care comercializează si o parte din producția realizată cum sunt fermele de bovine și ovine. Dimensiunea economică a fermelor de semi-subzistență poate varia între 2-8 UDE. Pentru a deveni viabilă, ferma de semi-subzistență poate desfăsura si activități non-agricole generatoare de venituri. După o perioadă de trei ani de la acordarea sprijinului, viabilitatea economică a fermei de semisubzistență va fi demonstrată prin cresterea cu 20% a producției destinate comercializării si prin cresterea cu minim 3 UDE a dimensiunii exploatației, comparativ cu situația inițială menționată în planul de afaceri depus pentru finanțare. Acest lucru va determina creșteri vizibile a potențialului zonei pentru ca va avea indicatori cantitativi usor masurabili. Din acest motiv s-a decis la nivel de GAL finanțarea unui numar de minim 60 proiecte ale fermierilor care desfașoară activități multiple în cadrul exploatațiilor cum ar fi: prelucrarea terenului, creșterea de bovine/ovine/caprine/pasari/ sau stupid, comercializează surplusul de produse catre firme procesatoare sau direct catre piețele de profil.

 

Sinergia cu alte masuri

Sprijinul acordat acestei măsuri este complementar acțiunilor prevăzute în cadrul altor măsuri din Axa I (111 „Formare profesională, informare si difuzare de cunostinȚe”, 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole ”, 142 „Înfiinţarea grupurilor de producători”, 143 „Furnizarea de servicii de consiliere si consultanţă pentru agricultori”), din Axa II si Axa III.

Pentru încurajarea fermelor de semi-subzistență să intre pe piaă, beneficiarii sprijinului acordat

prin această măsură vor putea accesa concomitent mai multe măsuri din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală. De exemplu, pentru a crește nivelul de competențe un fermier de semi-subzistență poate să acceseze măsurile care vizează formarea profesională si serviciile de consultanță. După caz, fermierul poate accesa si măsura de modernizare a exploatațiilor agricole, sau alte măsuri cum ar fi: înființarea grupurilor de producători, dezvoltarea de activități non-agricole si acordarea de plăți compensatorii pentru agromediu, în special pentru agricultura ecologică.

 

Beneficiari

Sprijinul se acordă fermierilor, persoane fizice si persoane fizice autorizate în vârstă de până la 62 de ani, care vor prezinte un Plan de afaceri pentru restructurarea exploatației agricole. Persoanele fizice neautorizate  vor fi acceptate ca beneficiari potențiali dacă se angajează să se autorizeze până la data încheierii contractului de finanațare.

Planul de afaceri întocmit pentru obținerea sprijinului în cadrul acestei măsuri trebuie să cuprindă următoarele cerințe:

– scurtă descriere a situației curente

– obiectivele restructurării

– investițiile necesare pentru atingerea obiectivelor

– schimbările de management vizate

– pregătirea profesională vizată

– tipul si cantitatea produselor obținute în timpul si după restructurare, inclusive oportunitățile de piață

– demonstrarea viitoarei viabilități economice: costuri, venituri si cheltuieli realizate, modalitatea de asigurare a consumului propriu si cresterea cantității producției destinată comercializării

– evaluarea principalelor riscuri

– elemente referitoare la îndeplinirea cerințelor de mediu, în special când exploatația se află într-o zonă cu importanță pentru mediu (HNV, Natura 2000)

– graficul de timp pentru restructurare, inclusiv obiective si etape

 

În Planul de afaceri prezentat, beneficiarul poate include venituri generate de activitatea agricolă desfăsurată pe terenuri luate în arendă pe o perioadă de timp corespunzătoare cel puțin perioadei acoperite de planul de afaceri. Planul de afaceri trebuie să includă toate detaliile privind investițiile care se realizează atât din sprijinul acordat prin măsură cât si/sau prin accesarea măsurii 121 „Modernizarea exploatațiilor agricole”. Elaborarea Planului de afaceri va putea fi sprijinită prin măsura 143 „Furnizarea de servicii de consiliere si consultanță pentru agricultori” si constituie document justificativ pentru accesarea măsurii 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole”.

Verificarea conformității cu planul de afaceri se va realiza după o perioadă de 3 ani de la acordarea sprijinului. Dacă la verificare ferma de semi-subzistenȚă nu îndeplineste conformitatea cu planul de afaceri, aceasta nu va mai beneficia de sprijin în următorii 2 ani, cu excepția situației când neconformitatea acestuia a fost determinată de cauze independente de voința beneficiarului, definite ca fiind cauze de forță majoră: inundații, secetă prelungită, furtuni etc., pentru care se întocmesc dosare de către comisiile locale de specialitate, constituite în acest scop.

Fermierii care beneficiază de sprijin prin această măsură sunt obligați să urmeze, în primii trei ani de la primirea sprijinului, un curs de formare profesională prin măsura 111 „Formare profesională, informare si difuzare de cunostințe” în cel puțin unul din domeniile: managementul exploatației agricole, contabilitatea fermei, protecția mediului, agricultură ecologică etc.

 

Criteriile de selecție pentru fermele de semi-subzistență:

– să facă parte cu minim 6 luni înainte de lansarea sesiunii pentru care aplică, dintr-o formă asociativă recunoscută conform legislaȚiei naȚionale în vigoare (de exemplu: grup de producători, cooperativă etc.)

– să acceseze măsura de agromediu

– să fie în zonă defavorizată

– să aparțină tinerilor fermieri

– să realizeze o investiție, în special o investiție pentru îndeplinirea conformității cu standardele comunitare.

 

Finanțare

Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri este de 1.500 de Euro/an/fermă de semi-subzistență pe o perioadă de 5 ani.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *