FISA M 411.23

Măsura 411.23 – Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere

 

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei :

Obiectiv: Creșterea competitivității intreprinderilor de procesare agroalimentare și forestiere prin îmbunătățirea performanței generale a intreprinderilor din sectorul de procesare și marketing a produselor agricole și forestiere, printr-o mai bună utilizare a resurselor umane și a altor factori de producție.

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii :

Prin lansarea acestei masuri se acordă sprijin pentru realizarea de investiții corporale și necorporale în cadrul întreprinderilor pentru procesarea și marketingul produselor agricole care procesează materii prime, incluse în Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunității Europene, cu excepția produselor piscicole si care obțin produse incluse si neincluse în Anexa I, pentru:

–          Dezvoltarea de noi produse, procese si tehnologii;

–          Promovarea investițiilor pentru producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile;

–          Adaptarea la cerințele pieței, în funcție de resursele locale precum si deschiderea de noi oportunități de piață;

–          Promovarea investițiilor pentru producerea biocombustibililor;

–          Promovarea de investiții pentru respectarea standardelor comunitare;

–          Creșterea productivității muncii în sectorul agro-alimentar;

–          Aplicarea măsurilor de protecția mediului, inclusiv măsuri de eficiență energetică;

–          Creșterea numărului de locuri de muncă și a siguranței la locul de muncă.

De asemenea, sprijinul este acordat pentru investiții corporale si necorporale pentru procesarea si marketingul produselor forestiere, prin:

–          Cresterea eficienței sectorului de procesare și marketing a produselor forestiere prin inovații și introducerea de noi tehnologii, mașini și echipamente, cu respectarea standardelor de siguranță în muncă și de protecție a mediului;

–          Adaptarea la cerințele pieței, a prelucrării și comercializării produselor forestiere, în funcție de resursele locale, și explorarea de noi oportunități de piață de desfacere;

–          Îmbunătățirea competitivității unităților de prelucrare și comercializare a produselor forestiere prin creșterea randamentului instalațiilor și proceselor de prelucrare și a calității produselor;

–          Obținerea de surse de energie regenerabilă din biomasă forestieră;

–          Îmbunătățirea dotărilor microîntreprinderilor prin achiziționarea de echipamente, utilaje si masini complexe de recoltare, transport si prelucrare, în cadrul aceluiasi process tehnologic, a produselor forestiere, cum sunt masinile forestiere multifuncționale de recoltat cu impact redus asupra mediului, precum si de masini si utilaje speciale pentru transportul produselor forestiere, din pădure la unitățile de procesare primară;

–          Cresterea numărului de locuri de muncă în sectorul procesării si valorificării produselor forestiere;

–          Cresterea productivității muncii în sectorul forestier;

–          Pentru procesarea produselor forestiere lemnoase sunt eligibile numai operațiile care au loc înainte de prelucrarea industrială în conformitate cu art. 19 din Regulamentul (CE nr. 1974/2006).

 

Beneficiari :

Tipuri de beneficiari :

Publici, (va fi precizat : comune, asociaţii de comune, instituţii publice, altele) :

Privaţi, (va fi precizat: asociaţii, agricultori, întreprinderi şi industrii mici şi mijlocii, comerţ,…): microintreprinderi, IMM-uri, alte întreprinderi care nu sunt micro-întreprinderi, întreprinderi mici si mijlocii, definite în conformitate cu art. 28 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, care au mai puțin de 750 angajați sau cu o cifră de afaceri care nu depăseste 200 milioane euro

Evaluarea numărului:  3

Precizări privind acţiunile eligibile :

* Acţiuni imateriale :

Tip de acţiuni eligibile:

–          Organizarea si implementarea sistemelor de management al calității si de siguranță alimentară, dacă sunt în legătură cu investițiile corporale ale proiectului;

–          Cumpărarea de tehnologii (know-how), achiziționarea de patente si licențe pentru pregătirea implementării proiectului;

–          Costurile generale ale proiectului cum ar fi: taxe pentru arhitecți, ingineri si consultanți, studii de fezabilitate, taxe pentru eliberararea certificatelor, avizelor si autorizațiilor necesare implementării proiectelor, asa cum sunt ele menționate în legislația națională, pentru pregătirea implementării proiectului (maxim 8% din valoarea totală eligibilă a proiectului, dacă proiectul prevede si construcții si maxim 3% în cazul în care proiectul nu prevede realizarea construcțiilor);

–          Achiziționarea de software, identificat ca necesar prin studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ.

 

* Acţiuni materiale :

Tip de acţiuni eligibile:

Pentru produsele agricole:

– Construcții noi si/sau modernizarea clădirilor folosite pentru procesul de producție, inclusiv construcții destinate protecției mediului, infrastructură internă si utilități, precum si bransamente si racorduri necesare proiectelor;

–          Construcții noi si/sau modernizări pentru depozitarea produselor, inclusiv depozite frigorifice en-gross;

–          Achiziționarea sau achiziționarea în leasing de noi utilaje, instalații, echipamente, aparate si costuri de instalare;

–          Investiții pentru îmbunătățirea controlului intern al calității materiei prime, semifabricatelor, produselor si subproduselor obținute în cadrul unităților de procesare si marketing;

–          Investiții pentru producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile;

–          Achiziționarea sau achiziționarea în leasing de noi mijloace de transport specializate, necesare activității de producție si marketing, identificate ca necesare prin studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ.

Pentru produsele forestiere:

–          Construcții noi si modernizarea tuturor categoriilor de spații si încăperi pentru producerea si stocarea produselor forestiere, necesare realizării proiectului, inclusiv utilități si bransamente care nu depăsesc 10% din valoarea eligibilă a proiectului;

–          Achiziționarea sau achiziționarea în leasing de noi instalații, masini si echipamente pentru recoltarea (în cazul proceselor tehnologice complexe), transportul si procesarea primară a produselor forestiere (lemnoase si nelemnoase), precum si investiții pentru modernizarea si retehnologizarea capacităților existente, asa cum sunt prevăzute în studiile de fezabilitate, cu respectarea standardelor de mediu si securitate a muncii.

 

Finanţare :

  • Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională) :  50 %
Nr. de proiecte prevăzute Cost total mediu Estimarea costului total pe măsură Contribuţia FEADR – măsură Contribuţia publică naţională Contribuţia privată
3 135.000 euro 405.000 euro 80% 20% 50%

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *