DESCRIERE M 411.23

Măsura 411.23 – Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere

 

Această măsură vine în întâmpinarea nevoii de a creştere competitivitea întreprinderilor de procesare agro-alimentare si forestiere prin îmbunătățirea performanței generale a întreprinderilor din sectorul de procesare si marketing a produselor agricole si forestiere, printr-o mai bună utilizare a resurselor umane si a altor factori de producție.

 

Descrierea intervenției – domeniul de acoperire al măsurii

Prin lansarea acestei masuri se acordă sprijin pentru realizarea de investiții corporale si necorporale în cadrul întreprinderilor pentru procesarea si marketingul produselor agricole care procesează materii prime, incluse în Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunității Europene, cu excepția produselor piscicole si care obțin produse incluse si neincluse în Anexa I, pentru:

– Dezvoltarea de noi produse, procese si tehnologii

– Promovarea investițiilor pentru producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile

– Adaptarea la cerințele pieței, în funcție de resursele locale precum si deschiderea de noi oportunități de piață

– Promovarea investițiilor pentru producerea biocombustibililor

– Promovarea de investiții pentru respectarea standardelor comunitare

– Cresterea productivității muncii în sectorul agro-alimentar

– Aplicarea măsurilor de protecția mediului, inclusiv măsuri de eficiență energetică;

– Cresterea numărului de locuri de muncă si a siguranței la locul de muncă.

De asemenea, sprijinul este acordat pentru investiții corporale şi necorporale pentru procesarea şi marketingul produselor forestiere, prin:

– Creşterea eficienței sectorului de procesare şi marketing a produselor forestiere prin inovații şi introducerea de noi tehnologii, maşini şi echipamente, cu respectarea standardelor de siguranță în muncă şi de protecție a mediului

– Adaptarea la cerințele pieței, a prelucrării si comercializării produselor forestiere, în funcție de resursele locale, si explorarea de noi oportunități de piață de desfacere;

– Îmbunătățirea competitivității unităților de prelucrare si comercializare a produselor forestiere prin cresterea randamentului instalațiilor si proceselor de prelucrare si a calității produselor

– Obținerea de surse de energie regenerabilă din biomasă forestieră

– Îmbunătățirea dotărilor microîntreprinderilor prin achiziționarea de echipamente, utilaje si masini complexe de recoltare, transport si prelucrare, în cadrul aceluiasi process tehnologic, a produselor forestiere, cum sunt masinile forestiere multifuncționale de recoltat cu impact redus asupra mediului, precum si de masini si utilaje speciale pentru transportul produselor forestiere, din pădure la unitățile de procesare primară

– Cresterea numărului de locuri de muncă în sectorul procesării si valorificării produselor forestiere

– Cresterea productivității muncii în sectorul forestier;

– Pentru procesarea produselor forestiere lemnoase sunt eligibile numai operațiile care au loc înainte de prelucrarea industrială în conformitate cu art. 19 din Regulamentul (CE nr. 1974/2006.)

 

Sinergia cu alte măsuri

De asemenea, sprijinul acordat prin măsură este complementar acțiunilor prevăzute în cadrul altor măsuri din Axa I (121 „Modernizarea exploataţiilor agricole”, 122 ”Îmbunătăţirea valorii economice a pădurii”, 125 „Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii” si 142 „Înfiinţarea grupurilor de producători”), Axa III şi Axa IV LEADER.

 

Beneficiari

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin această măsură sunt:

Pentru produsele agricole:

– Micro-întreprinderi si Întreprinderi Mici si Mijlocii – definite în conformitate cu Recomandarea (CE) nr. 361/2003

– Alte întreprinderi care nu sunt micro-întreprinderi, întreprinderi mici si mijlocii, definite în conformitate cu art. 28 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, care au mai puțin de 750 angajați sau cu o cifră de afaceri care nu depăseste 200 milioane euro.

Pentru produsele forestiere

– Micro-întreprinderi – definite în conformitate cu Recomandarea (CE) nr. 361/2003.

 

Acțiuni eligibile – prin lansarea acestei masuri se vor finanța următoarele tipuri de cheltuieli corporale:

Pentru produsele agricole:

– Construcții noi si/sau modernizarea clădirilor folosite pentru procesul de producție, inclusiv construcții destinate protecției mediului, infrastructură internă si utilități, precum si bransamente si racorduri necesare proiectelor;

– Construcții noi si/sau modernizări pentru depozitarea produselor, inclusiv depozite frigorifice en-gross;

– Achiziționarea sau achiziționarea în leasing de noi utilaje, instalații, echipamente, aparate si costuri de instalare;

– Investiții pentru îmbunătățirea controlului intern al calității materiei prime, semifabricatelor, produselor si subproduselor obținute în cadrul unităților de procesare si marketing;

– Investiții pentru producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile;

– Achiziționarea sau achiziționarea în leasing de noi mijloace de transport specializate, necesare activității de producție si marketing, identificate ca necesare prin studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ.

Pentru produsele forestiere

– Construcții noi si modernizarea tuturor categoriilor de spații si încăperi pentru producerea si stocarea produselor forestiere, necesare realizării proiectului, inclusiv utilități si bransamente care nu depăsesc 10% din valoarea eligibilă a proiectului;

– Achiziționarea sau achiziționarea în leasing de noi instalații, masini si echipamente pentru recoltarea (în cazul proceselor tehnologice complexe), transportul si procesarea primară a produselor forestiere (lemnoase si nelemnoase), precum si investiții pentru modernizarea si retehnologizarea capacităților existente, asa cum sunt prevăzute în studiile de fezabilitate, cu respectarea standardelor de mediu si securitate a muncii.

 

Acțiuni imateriale pentru produsele agricole si forestiere – cheltuieli necorporale:

– Organizarea si implementarea sistemelor de management al calității si de siguranță alimentară, dacă sunt în legătură cu investițiile corporale ale proiectului;

– Cumpărarea de tehnologii (know-how), achiziționarea de patente si licențe pentru pregătirea implementării proiectului;

– Costurile generale ale proiectului cum ar fi: taxe pentru arhitecți, ingineri si consultanți, studii de fezabilitate, taxe pentru eliberararea certificatelor, avizelor si autorizaȚiilor necesare implementării proiectelor, asa cum sunt ele menȚionate în legislaȚia naȚională, pentru pregătirea implementării proiectului (maxim 8% din valoarea totală eligibilă a proiectului, dacă proiectul prevede si construcții si maxim 3% în cazul în care proiectul nu prevede realizarea construcțiilor);

– Achiziționarea de software, identificat ca necesar prin studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ.

 

Finanțare

Prin Măsura 123 se vor acorda beneficiarilor eligibili si selectati fonduri nerambursabile în procent de pâna la 50%, fondurile acordate reprezentând cofinantarea publica (raportata la valoarea totala eligibila a proiectului) la care se va adauga cofinantarea privata.

Cuantumul sprijinului si plafoanele maxime ale cofinanțarii publice pentru un proiect sunt urmatoarele:

– Pentru microîntreprinderi si întreprinderi mici si mijlocii – cuantumul sprijinului este de 50% din valoarea eligibila a investitiei, cu un plafon maxim al sprijinului public nerambursabil de 200.000 Euro/proiect.

– Pentru investitiile care apartin unei forme asociative si care deservesc membrii acesteia – cuantumul sprijinului este de 50% din valoarea eligibila a investitiei, cu un plafon maxim al sprijinului public nerambursabil de 200.000 Euro/proiect.

– Plafonul minim acceptat pentru un proiect finantat prin Masura 123 este de 5.000 de Euro – aceasta suma reprezentând valoarea totala eligibila a proiectului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *