FISA M 411.21

Măsura 411.21 – Modernizarea exploatațiilor agricole

 

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei :

Obiectiv: Creşterea competitivităţii sectorului agricol din teritoriul GAL Valea Siretului de Sus printr-o utilizare mai bună a resurselor umane şi a factorilor de producţie: introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedee noi, diversificarea producției, ajustarea profilului, nivelului si calității producției la cerințele pieței, inclusiv a celei ecologice, precum si producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile; adaptarea exploatațiilor la standardele comunitare; creșterea veniturilor exploatațiilor agricole sprijinite; Sprijinirea membrilor grupurilor de producători sau ai altor forme asociative în vederea încurajării fenomenului de asociere.

Prin implementarea acestei măsuri se vor promova investițiile în exploatațiile agricole din sectorul vegetal și de creștere a animalelor pentru realizarea de construcții noi și/sau modernizarea construcțiilor agricole existente din cadrul acestora si a utilităților aferente, achiziționarea de mașini și utilaje noi, înființarea de plantații etc., în strânsă corelare cu direcțiile strategice de dezvoltare identificate.

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii :

În cadrul acestei măsuri vor fi sprijinite investițiile orientate spre dotarea cu utilaje și echipamente performante în raport cu structura agricolă actuală, precum si investițiile privind adaptarea construcțiilor agricole pentru respectarea standardelor comunitare și creșterea competitivității exploatațiilor agricole.

Scopul sprijinului acordat prin măsură, cuprinde:

–          Îmbunătățirea performanțelor generale ale exploatațiilor agricole prin creșterea gradului de mecanizare;

–          Respectarea standardelor comunitare pe flux operțional;

–          Creșterea calității produselor obținute și diversificarea producției agricole;

–          Promovarea producerii si utilizării durabile de energie, inclusiv energie din surse regenerabile în cadrul fermei;

–          Înființarea de culturi de specii forestiere cu ciclu de producție scurt (până la 5 ani) si regenerare pe cale vegetativă (lăstari, drajoni etc.), cum ar fi culturile de plopi, sălcii, salcâmi etc., în scopul producerii de energie regenerabilă;

–          Cresterea competitivității produselor agricole prin promovarea procesării inclusiv a produselor tradiționale la nivelul fermei și comercializarea directă a acestora fără a mai fi interpose alte entități între procesator și clientul final.

 

Beneficiari :

Tipuri de beneficiari :

Publici, (va fi precizat : comune, asociaţii de comune, instituţii publice, altele) :

Privaţi, (va fi precizat: asociaţii, agricultori, întreprinderi şi industrii mici şi mijlocii, comerţ,…): Asociatii, agricultori, IMM-uri

Evaluarea numărului:  15

 

Precizări privind acţiunile eligibile :

* Acţiuni imateriale :

Tip de acţiuni eligibile:

– Diversificarea producției în funcție de cerințele pieței;

– Realizarea de noi produse și introducerea de noi tehnologii;

– Reducerea costurilor de producție și creșterea rentabilității economice a exploatațiilor agricole;

– Creșterea valorii adaugate brute (VAB) a exploatațiilor agricole;

– Creșterea viabilității economice;

– Reducerea emisiilor dăunătoare cu efect de seră și o mai buna gestionare a deșeurilor rezultate din activitatea de producție;

– Reducerea emisiilor de amoniac (si a altor gaze), în special în exploatatiile de crestere a animalelor prin respectarea standardelor sanitar-veterinare, de igiena si de bunastare a animalelor;

– Asigurarea respectarii cerințelor fitosanitare, ecologice etc.;

– Creșterea gradului de utilizare a surselor de energie regenerabilă și îmbunătățirea eficacității folosirii acestora;

* Acţiuni materiale :

Tip de acţiuni eligibile:

– Achiziția de tractoare, combine, mașini, utilaje, echipamente etc, care să determine creșterea productivității muncii în cadrul exploatațiilor, îmbunătațirea calității produselor agricole, introducerea de tehnologii performante, îmbunătățirea condițiilor de lucru;

– Construirea și/sau modernizarea clădirilor operționale care conduc la asigurarea conformității cu standardele comunitare.

 

Finanţare :

  • Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională) : 50%
Nr. de proiecte prevăzute Cost total mediu Estimarea costului total pe măsură Contribuţia FEADR – măsură Contribuţia publică naţională Contribuţia privată
12 80.000 euro 960.000 euro 768.000 euro 192.000 euro 480.000 euro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *