DESCRIERE M 411.12

Măsura 411.12Instalarea tinerilor fermieri

 

Obiectivul și raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenției

Obiectivul urmărit prin lansarea acestei măsuri îl reprezintă îmbunătățirea si cresterea competitivității sectorului agricol prin promovarea instalării tinerilor fermieri si sprijinirea procesului de modernizare si conformitate cu cerințele pentru protecția mediului, igiena si bunăstarea animalelor, siguranța la locul de muncă, îmbunătățirea managementului exploatațiilor agricole prin reînnoirea generației sefilor acestora, fără cresterea populației active ocupate în agricultură.

Proiectele realizate prin lansarea acestei masuri sunt în strânsă corelarea cu strategia de dezvolare a teritoriului GAL identificate in prima direcția strategică de dezvoltare. Prin implementarea acestei masuri se urmărește cresterea veniturilor exploatațiilor/fermelor conduse de tinerii fermieri, creșterea nivelul de trai în teritoriu prin promovarea spiritului antreprenorial la tinerii sub 40 de ani.

Descrierea intervenției

Prin finanțarea de proiecte pe această măsură se încurajează cresterea numărului de tineri agricultori care încep pentru prima oară o activitate agricolă ca sefi de exploatații si încurajarea acestora de a realiza investiții în cadrul exploatațiilor/fermelor.

Domeniul de acoperire al masurii

Sprijinul acordat în cadrul măsurii, are ca scop:

–  Îmbunătățirea managementului exploatației agricole;

–  Îmbunătățirea performanțelor generale ale exploatației agricole;

–  Adaptarea producției la cerințele pieței;

–  Respectarea normelor comunitare, în special, cerințele de eco-condiționalitate, de protecție a muncii, protecția mediului si sanitar-veterinare

Definirea instalării

Instalarea tinerilor fermieri reprezintă activitatea de înființare si/sau preluare prin transfer de

proprietate si/sau arendă/concesionare a unei exploatații agricole între 6-40 UDE care produce

în principal produse agricole vegetale si animale (materie primă) pentru consum uman si hrana

animalelor, pentru prima dată în calitate de conducător (sef) de exploatație.

Definiții:

–  Exploatația agricolă este o unitate tehnico-economică ce îsi desfăsoară activitatea sub o gestiune unică si are ca obiect de activitate exploatarea terenurilor agricole si/sau activitate zootehnică.

–  Conducătorul exploatației este acea persoană care administrează si îsi asumă riscuri economice privind exploatația agricolă (poate fi: persoană fizică sau acționar unic).

–  Unitatea de dimensiune economică (UDE) reprezintă unitatea prin care se exprimă dimensiunea economică a unei exploatații agricole determinată pe baza marjei brute standard a exploatației (Decizia Comisiei nr. 85/377/CEE). Valoarea unei unități de dimensiune economică este de 1.200 Euro.

–  Contractele de arendare trebuie sa fie încheiate pe termen de minim 5 ani.

–  Exploatația agricolă trebuie să fie înregistrată în Registrul Fermelor înainte de solicitarea sprijinului.

 

Sinergia cu alte măsuri

Sprijinul acordat este complementar acțiunilor prevăzute în cadrul altor măsuri din Axa I (Măsura 111 „Formare profesională, informare si difuzare de cunostinȚe”, Măsura 121 „Modernizarea exploataȚiilor agricole”, Măsura 125 „ÎmbunătăȚirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii; Măsura 141 „Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistențăşi  Măsura 143 „Furnizarea de servicii de consiliere si consultanță pentru agricultori”) şi din Axa II.

Sprijinul acordat prin această măsură este complementar acțiunilor prevăzute în cadrul Fondului Social European (FSE).

Tinerii fermieri care vor beneficia de sprijin prin această măsură vor fi obligați să urmeze, în primii trei ani de la primirea sprijinului, cursuri de formare profesională prin măsura 111 „Formare profesională, informare si difuzare de cunostințe” în cel puțin unul din domeniile: managementul exploatației agricole, contabilitatea fermei, protecția mediului, agricultură ecologică etc.

 

Beneficiarii

Sprijinul financiar prevăzut pentru această măsură, se acordă fermierilor care vor îndeplini la momentul solicitării sprijinului următoarele condiții:

–  Au vârsta sub 40 de ani si se instalează pentru prima dată în exploatațiile agricole, ca si conducători (sefi) ai exploatației;

–  Dețin sau se angajează să dobândească competențe si calificări profesionale în raport cu activitatea pe care urmează să o desfăsoare.

–  Prezintă un Plan de afaceri pentru dezvoltarea activităților agricole din cadrul exploatației,

–  Sunt membri ai familiei de fermier, care au lucrat mai mult de 50% din timpul lor de lucru în cadrul fermei (nu neapărat în ferma familiei de fermier) cu cel puțin 12 luni înaintea instalării sale pe cont propriu.

Se estimează instalarea în teritoriu prin sesiunile lansate de catre GAL a unui numar de aproximativ 15 tineri cu sume cuprinse între 10.000 euro și 25.000 euro. Se vor finanța proiectele care se pliază cel mai bine pe direcțiile strategice de dezvoltare ale GAL.

Pentru acordarea sprijinului prin această masură Planul de afaceri trebuie să includă următoarele acțiuni eligibile:

 

Acțiuni materiale:

–  construire și/sau modernizarea clădirilor utilizate pentru producția agricolă la nivel de fermă, incluzându-le si pe cele pentru protecția mediului

–  achiziționarea sau achiziționarea în leasing de tractoare noi, combine de recoltat,masini, utilaje, instalații, echipamente si accesorii, echipamente si software specializate

–  achiziționarea de animale si după caz a cotei de producție

–  plantarea si replantarea plantelor perene;

–  achiziționarea de teren pentru activități agricole

 

Nivelul minim de calificare solicitat este:

–  absolvent de liceu sau de scoală profesională/scoală de arte si meserii în domeniul agricol, veterinar si economic cu profil agricol;

–  absolvent de liceu care prezintă un certificat de calificare sau un certificat de absolvire a unui curs de formare de minim 150 de ore în domeniul agricol.

–  O exploatație agricolă nu poate primi sprijin prin această măsură decât o singură dată.

–  Nu se vor acorda sprijin prin această măsură, persoanelor care nu au acte de proprietate sau contracte de arendă/concesionare încheiate în nume propriu, cu excepția soțului sau soției. În acest ultim caz, un singur membru al familiei poate primi sprijin, chiar dacă ambii soți îndeplinesc condițiile prevăzute în măsură.

 

Criterii de selecție a beneficiarilor măsurii:

–  Deține o fermă de semi-subzistență

–  Deține o exploatație agricolă într-o zonă defavorizată;

–  Are în proprietate exploatația agricolă ;

–  Face parte dintr-o formă asociativă, recunoscută conform legislației în vigoare;

–  Proiectul este inovativ, contribuie la păstrarea mediului natural și contribuie la refacerea solurilor degradate

–  Accesează o măsură de agromediu.

Finanțare

Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri va fi acordat sub formă de primă, în două transe.

Beneficiarul trebuie să demonstreze la data ultimei verificări că dimensiunea fermei este de peste 10 UDE si a crescut cu minim 4 UDE de la data adoptării deciziei individuale de acordare a sprijinului de instalare a tânărului fermier.

Sprijinul pentru instalare este de 10.000 Euro pentru o exploatație agricolă cu dimensiunea minimă de 6 UDE, iar peste această dimensiune sprijinul pentru instalare poate creste cu 2.000

Euro/1 UDE dar nu va putea depăsi 25.000 Euro/exploatație.

 

Modalitatea de plată

Sprijinul de instalare va fi acordat în două transe de plată:

–  Prima transă se va acorda la data aprobării de către APDRP a solicitării pentru acordarea sprijinului si va fi de 60% din valoarea sprijinului pentru instalare;

– A doua transă, de 40% din valoarea sprijinului pentru instalare se va acorda la îndeplinirea acțiunilor prevăzute în Planul de afaceri, obligatoriu conformitatea cu standardele comunitare. Verificarea condiȚiilor pentru acordarea celei de a doua transe nu va depăsi 36 luni de la data adoptării de către APDRP a deciziei pentru acordarea sprijinului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *