FISA M 411.11

Măsura 411.11 – Formare profesională (training), informare și difuzare de cunoștințe

 

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei:

Obiectivul urmărit prin implementarea proiectului îl constituie îmbunătăţirea competitivităţii sectoarelor agricol, silvic şi alimentar, utilizarea durabilă a terenurilor agricole şi protecţia mediului, prin acţiuni de formare, informare si difuzare de cunostinţe inovative adresate persoanelor adulte care activează în sectoarele menţionate.

Acest obiectiv este în strânsă legatură cu prioritatea 1 identificată în prima direcţie de dezvoltare a teritoriului GAL Valea Siretului de Sus şi anume “Dezvoltarea de cunoştinţe şi competenţe care sa ridice nivelul de pregatire a fermierilor din teritoriul GAL, ca mijloc de incurajare a unui management mai bun al exploatatiilor agricole, padurilor si unitatilor de procesare”.

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii :

Prin această intervenţie se urmăreşte:

–          Dobândirea de informaţii și cunostinţe relevante care să permită gospodărirea durabilă a terenurilor agricole și forestiere,  creșterea calităţii managementului la nivel de fermă, restructurarea și modernizarea în sectoarele de procesare și comercializare pentru produsele agricole și forestiere, contribuind astfel la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă și reducerea șomajului în zonele rurale.

–          Îmbunătăţirea și dezvoltarea competențelor necesare pentru persoanele care sunt sau vor fi implicate în activităţi forestiere pentru practicarea unui management durabil al pădurilor în vederea creșterii suprafeţelor forestiere, prelucrării lemnului și valorificării eficiente a produselor pădurii.

Prin implementarea acestei măsuri se urmăreşte realizarea unor acţiuni care vor contribui la:

–          îmbunătăţirea cunoștinţelor tehnice și economice generale, specifice pentru agricultură, silvicultură si industria alimentară;

–          pregătire generală pentru managementul și administrarea fermelor;

–          respectarea condiţiilor de eco-condiţionalitate si a Standardelor Pieţei Agricole Comune, diversificarea sau restructurarea producţiei fermelor (introducerea de noi produse și sisteme de procesare);

–          conștientizarea fermierilor privind probleme generale de mediu în sectoarele agricol, forestier si al industriei alimentare în scopul îmbunătăţirii protecţiei mediului;

–          educarea si conștientizarea proprietarilor de păduri (dobândirea constiinţei forestiere) în vederea asigurării gospodăririi durabile a pădurilor coroborat cu valorificarea superioară a resurselor forestiere si cresterea procentului de păduri la nivel de teritoriu GAL, inscriindu-se astfel la nivelul politicilor naţionale forestiere;

–          Furnizarea acţiunilor de formare profesională precum si a acţiunilor de informare si difuzare a cunostinţelor se va realiza pentru fiecare fermier, pe baza acceptului acestuia fără discriminare pe criterii de vârsta, sex, rasă, origine etnică, apartenenţă politică sau religioasă etc.

Beneficiari :

Tipuri de beneficiari :

Publici, (va fi precizat : comune, asociaţii de comune, instituţii publice, altele) :

Privaţi, (va fi precizat: asociaţii, agricultori, întreprinderi şi industrii mici şi mijlocii, comerţ,…): I.M.M.

 

Evaluarea numărului: 1                                             

Precizări privind acţiunile eligibile :

* Acţiuni imateriale :

Tip de acţiuni eligibile:

– Onorarii și diurna pentru experții din echipa de proiect a contractorului;

–  Diurne pentru cursanți (cazare și masă dacă este cazul);

– Cheltuieli de transport;

– Închirierea de echipamente specifice pentru implementarea proiectului;

– Închirierea de spații adecvate pentru desfășurarea acțiunilor de formare profesională;

– Alte cheltuieli legate de implementarea acțiunilor de formare profesională.

 

* Acţiuni materiale :

Tip de acţiuni eligibile:

– Materiale informative;

– Materiale didactice si consumabile.

 

Finanţare :

  • Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională) : 100%

 

Nr. de proiecte prevăzute Cost total mediu Estimarea costului total pe măsură Contribuţia FEADR – măsură Contribuţia publică naţională Contribuţia privată
1 80.000 euro 80.000 euro 80% 20% 0%

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *